ปฏิทินการศึกษา 2565

Calendrier Ecole Thai

วันหยุด

ปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา:


วันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน

วันหยุดประจำปีของรัฐเจนีวา (Jeûne genevois)ประจำปี พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกันยายน

วันหยุดช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 24 ถึง วันเสาร์ที่ 29 เดือนตุลาคม

วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและวันหยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563

วันหยุดช่วงฤดูหนาว ประจำปี พ.ศ. 2566
วันจันทร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ ถึง วันเสาร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์

วันหยุดช่วงเทศกาลอีสเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2566
วันพฤหัสบดีที่ 9 ถึง วันเสาร์ที่ 18 เดือนเมษายน

วันหยุดวันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู (Ascension)ประจำปี พ.ศ. 2566
วันพฤหัสบดีที่ 18 ถึง วันเสาร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม

วันหยุดเทศกาลเฉลิมฉลองของศาสนาคริสต์ (7 สัปดาห์หลังเทศกาลอีสเตอร์) ประจำปี พ.ศ. 2566
วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม

วันหยุดช่วงฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566
วันจันทร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน ถึง วันเสาร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม

****************

วันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566
วันจันทร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม

วันหยุดประจำปีของรัฐเจนีวา (Jeûne genevois)ประจำปี พ.ศ. 2566
วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกันยายน

วันหยุดช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี พ.ศ. 2566
วันจันทร์ที่ 23 ถึง วันเสาร์ที่ 28 เดือนตุลาคม

วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและวันหยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ท์ี่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

ปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา:


วันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม

วันหยุดประจำปีของรัฐเจนีวา (Jeûne genevois)ประจำปี พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนกันยายน

วันหยุดช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี พ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่ 19 ถึง วันเสาร์ที่ 24 เดือนตุลาคม

วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและวันหยุดวันขึ้นปีใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

วันหยุดช่วงฤดูหนาว ประจำปี พ.ศ. 2564
วันจันทร์ที่ 5 ถึง วันเสาร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์

วันหยุดช่วงเทศกาลอีสเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
วันพฤหัสบดีที่ 1 ถึง วันเสาร์ที 9 เดือนเมษายน

วันหยุดวันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู (Ascension)ประจำปี พ.ศ. 2564
วันพฤหัสบดีที่ 13 ถึงวันเสาร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม

วันหยุดเทศกาลเฉลิมฉลองของศาสนาคริสต์ (7 สัปดาห์หลังเทศกาลอีสเตอร์) ประจำปี พ.ศ. 2564
วันจันทร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม

วันหยุดช่วงฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2564
วันจันทร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม ถึง วันเสาร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม

****************

วันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม

วันหยุดประจำปีของรัฐเจนีวา (Jeûne genevois)ประจำปี พ.ศ. 2564
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกันยายน

วันหยุดช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี พ.ศ. 2564
วันจันทร์ที่ 25 ถึง วันเสาร์ที่ 30 เดือนตุลาคม

วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและวันหยุดวันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565