ติดตามข่าวสารโรงเรียนทางเพจเฟสบุ๊ค

เรียนภาษาไทย

เรียนภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อใช้ในการปรับตัวเข้ากับสังคมไทย

เปิดโอกาศให้บุตรหลานของท่านได้รู้จักวัฒนธรรมไทยผ่านการเรียนภาษาไทย และเพื่อให้บุตรหลานของท่านสามารถอธิบายเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเทศต้นกำเนิดของบรรพบุรุษของตนเอง ให้โลกใหม่ที่สดใสแก่พวกเขา ให้พวกเขาได้รู้จักประเทศแห่งรอยยิ้ม ให้พวกเขาได้เห็นถึงจุดแข็งและประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจากการเรียนภาษาไทย สนับสนุนและช่วยเหลือพวกเขา ให้พวกเขาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย มันจะดีแค่ไหน หากเดินทางกลับประเทศมาตุภูมิของพ่อแม่ แล้วบุตรหลานของท่านสามารถพูดภาษาไทยกับครอบครัวได้ หรือในอนาคตบุตรหลานของท่านอาจต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเพื่อการทำงาน หรือการท่องเที่ยวพักผ่อน

การเรียนการสอนและการดูแลนักเรียน

ครูผู้สอนชาวไทย

บุตรหลานของท่านจะได้รับการเรียนการสอนจากครูผู้สอนชาวไทย
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอนภาษาไทย
มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง
ครูผู้สอนจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้ดียื่งขึ้น

หนังสือเรียน

การเรียนการสอนของทางโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย จะยึดตามหลักสูตร "ภาษาไทยพื้นฐานสำหรับคนไทยในต่างประเทศ" โดยอาจารย์สาลี่ ศิลปธรรม ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ(ประเทศไทย) โดยหลักสูตรนี้จะแบ่งเป็น 3 ระดับ 6 ชั้นปี ซึ่งในแต่ละชั้นปีจะมีหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมด 3 เล่ม ได้แก่ หนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือแบบฝึกเสริม

ความสำเร็จของการเรียนการสอน

ความสำเร็จของนักเรียนส่วนหนึ่งเป็นความรับผิดชอบของครูผู้สอน

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน

การเรียนการสอนที่สัมฤทธิ์ผล คือ การเรียนการสอนที่ได้สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาไทยให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน

คณะครูผู้สอน

t0


กรรณิการ์ วัฒนกนกธรรม

ครูใหญ่

 

 

t1

ครูประจำชั้นเล่ม 1

อัจฉรา ถิ่นสอน
t8

ครูประจำชั้นเล่ม 3

อมรวดี คุณสนอง
t7

ครูประจำชั้นเล่ม 6

เจนจิต เดลกาโด้ แซ่เตียว
t5

ครูประจำชั้นเล่ม 2

ปิยะธิดา เซเดรสซี่
t2

ครูประจำชั้นเล่ม 1

พรทิพย์ เวเกเนอร์
t4

ครูประจำชั้นเล่ม 5

สิริยากร โกลาซ์
t6

ครูประจำชั้นเล่ม 4

สุชาดา หวังลดาภิรมย์
t3

ครูประจำชั้นเล่ม 5

ธัญมิกา โกลาซ์

ประสบการณ์ของเรา

โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา ได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 รวมระยะเวลาเกือบ 24 ปี

นักเรียนของเรา

324

สำเร็จ

200

ผู้ปกครองพึงพอใจ

156

ความคิดเห็นของผู้ปกครอง

ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนของเรา

แบบฟอร์มและใบสมัครเข้าเรียน

 

 

เว็บไซต์ที่สำคัญและการติดต่อ