หลักสูตรการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียน

สอนโดยคุณครูชาวไทย

บุตรหลานของท่านจะได้รับการเรียนการสอนจากครูผู้สอนชาวไทย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอนภาษาไทย มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง ครูผู้สอนจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้ดียื่งขึ้น

หนังสือเรียน

การเรียนการสอนของทางโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย จะยึดตามหลักสูตร "ภาษาไทยพื้นฐานสำหรับคนไทยในต่างประเทศ" โดยอาจารย์สาลี่ ศิลปธรรม ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ(ประเทศไทย) โดยหลักสูตรนี้จะแบ่งเป็น 3 ระดับ 6 ชั้นปี ซึ่งในแต่ละชั้นปีจะมีหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมด 3 เล่ม ได้แก่ หนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือแบบฝึกเสริม

ความสำเร็จของการเรียนการสอน

ความสำเร็จของนักเรียนส่วนหนึ่งเป็นความรับผิดชอบของครูผู้สอน

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน

การเรียนการสอนที่สัมฤทธิ์ผล คือ การเรียนการสอนที่ได้สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาไทยให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน

ทำไมต้องส่งบุตรหลานของท่านมาเรียนภาษาไทยกับเรา

เพราะเราจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล

การเรียนการสอน

การเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ

โดยครูผู้สอน จะวางพื้นฐานภาษาไทยที่มีคุณภาพให้แก่บุตรหลานของท่าน เพื่อช่วยให้บุตรหลานของท่านสามารถต่อยอดเรียนหรือใช้ภาษาไทยได้ในอนาคต

สื่อการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ

นอกจากการปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนรายบุคคลแล้ว เรายังจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยของตนเองอย่างเต็มที่

บรรยากาศการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ

บรรยากาศการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และช่วยให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ